fbpx
Close

Adatvédelem

A BARTAGABOR.HU ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

1. Bevezetés
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (nyilatkozat) a www.bartagabor.hu (a továbbiakban a II. rész vonatkozásában: üzemeltető) által üzemeltetett, a bartagabor.hu és a hozzákapcsolódó domain nevek alatt elérhető weboldalak és szolgáltatások, ideértve a nyilvános fórumokat és más interaktív szolgáltatásokat is (a továbbiakban mindezek együttesen a II. rész vonatkozásában: szolgáltatás), üzemeltetése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, így a szerverek üzemeltetését is az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. A jelen nyilatkozatban használt és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a szolgáltatás felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételekben (I. rész) meghatározott fogalmakkal.

2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.
Az üzemeltető a felhasználók által a regisztráció és a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli. Az üzemeltető a szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A felhasználó az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az üzemeltető az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára. Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.
Az üzemeltető kezeli a szolgáltatás használata során az egyes fórumokban és más hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett adatokat is. Az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az üzemeltető részére az egyes felhasználók által és rájuk vonatkozóan harmadik személyek (például más felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az adott felhasználó személyéhez köthető módon és formában a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével tárolja vagy egyébként kezelje.

3. Az adatkezelés célja
A szolgáltatással összefüggésben az üzemeltető által végzett adatkezelések elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. Az üzemeltető által végzett adatkezelések további célja a felhasználók azonosítása, a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása, valamint a szabályzat érvényre juttatása és az annak alapján az üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása. Az üzemeltető jogosult valamennyi felhasználó részére a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. Az üzemeltető a felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozás időpontjáig terjed.

4. Adatbiztonság
Az üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználók szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére. Ennek megfelelően az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).

5. Az üzemeltető felelősségének kizárása
Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé vagy közzé tett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető kártérítési igényét bíróság előtt érvényesíti.

6. A nyilatkozat módosítása
Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a szolgáltatás nyitóoldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő napon lép hatályba.

Barta Gábor
Egyéni vállalkozó
2020.05.24.
gabor@bartagabor.hu